วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(มีงาน) อีกแล้ววววว อิอิ


คำชี้แจง : ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาในรูปแบบของผังมโนทัศน์

(Mind map)

เนื้อหาอยู่ข้างล่าง

บทที่ 2 ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้


หมายเหตุ  ให้ส่งท้ายชั่วโมงที่ 2 เวลา 11.30 น.


ข่าวสารล่าสุด

โครงสร้างพื้นฐานของ HTML (เพิ่มกลางภาค)

ให้นักเรียนบันทึกจดลงในสมุด มีหัวข้อเรื่อง ดังนี้ โครงสร้างพื้นฐานของ HTML ก ารเติมสีสันให้เอกสาร รูปแบบ ของตัวอักษร การจัดรูปแบบโฮมเพจ...

บทเรียนที่ผ่านมา