วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

โครงสร้างพื้นฐานของ HTML (เพิ่มกลางภาค)

ให้นักเรียนบันทึกจดลงในสมุด
มีหัวข้อเรื่อง ดังนี้
  • โครงสร้างพื้นฐานของ HTML
  • ารเติมสีสันให้เอกสาร
  • รูปแบบ ของตัวอักษร
  • การจัดรูปแบบโฮมเพจ
  • การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ
  • การเชื่อมโยงข้อมูล (Link)
  • การสร้างตาราง

***คลิกลิงก์ด้านล่างจะมีเนื้อหาให้จด***

แล้วนำส่งที่โต๊ะครู ที่ห้องบริหารทั่วไปhttps://sites.google.com/site/class0223/learnhtml


ข่าวสารล่าสุด

โครงสร้างพื้นฐานของ HTML (เพิ่มกลางภาค)

ให้นักเรียนบันทึกจดลงในสมุด มีหัวข้อเรื่อง ดังนี้ โครงสร้างพื้นฐานของ HTML ก ารเติมสีสันให้เอกสาร รูปแบบ ของตัวอักษร การจัดรูปแบบโฮมเพจ...

บทเรียนที่ผ่านมา