วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

บทที่ 2 เรื่อง ประเภทของคอมพิวเตอร์


จัดการเรียนการสอน

ในระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560

https://drive.google.com/open?id=0B7qguco6NGb9QVZWZjhlaXpMYmsไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าวสารล่าสุด

โครงสร้างพื้นฐานของ HTML (เพิ่มกลางภาค)

ให้นักเรียนบันทึกจดลงในสมุด มีหัวข้อเรื่อง ดังนี้ โครงสร้างพื้นฐานของ HTML ก ารเติมสีสันให้เอกสาร รูปแบบ ของตัวอักษร การจัดรูปแบบโฮมเพจ...

บทเรียนที่ผ่านมา